Algemene Voorwaarden Banketbakkerij de Wijn

 

Inhoudsopgave:

 1. Identiteit van de ondernemer
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en prijzen
 4. Bestellingen
 5. Bezorgkosten
 6. Leveringen
 7. Betalingen
 8. Reklames, garantie en retourgoederen
 9. Overdracht van risico en eigendom
 10. Klantgegevens
 11. Aansprakelijkheid
 12. Diversen
 13. Rechten
 14. Toepasselijkheid recht
 15. Klachten
 16. Veiligheid en leeftijdgrens

1. Indentiteit van de Ondernemer

Banketbakkerij de Wijn, Stationsstraat 7,1541LE, Koog aan de Zaan

Telefoonnummer 075-6281424 bereikbaar maandag tot en met vrijdag 8:00 – 17:30 en  zaterdag 8:00 – 16:00,

E-mailadres info@banketbakkerij.nl , KvK-nummer 75816970 Btw-identificatienummer: NL070088597b01.

 

2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen consument en ondernemer genaamd Banketbakkerij de Wijn. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen ongewijzigd van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij de Wijn aan, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door Banketbakkerij de Wijn en prijzen van Banketbakkerij de Wijn zijn vrijblijvend. Banketbakkerij de Wijn accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- en/of drukfouten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Banketbakkerij de Wijn behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen aan de consument. Alle geldende prijzen zijn altijd inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

4. Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail, web-shop is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij de Wijn behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

5. Bezorging en bezorgkosten

Voor taarten met of zonder kaartje en taarten met tekst geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling. Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 08.30 uur en 11.00 uur. Er vinden geen bezorgingen plaats op zondagen en feestdagen. Banketbakkerij de Wijn behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. Alle andere leveringen worden altijd de volgende dag bezorgt tussen 08.30 uur en 11.00 uur. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De taarten worden afgeleverd bij u thuis of op het vooraf afgesproken adres. Voor bedrijven geldt; bij de receptie (indien deze aanwezig). Banketbakkerij de Wijn is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de taart niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de taart bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de taart weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De taart wordt hierna 48 uur bewaard. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever. Voor horeca-en instellingen geldt ; er wordt geleverd tot aan de eerste deur. Voor intern transport van goederen/produkten is banketbakkerij de Wijn niet verantwoordelijk.

Banketbakkerij de Wijn bezorgt in Zaanstad. De bezorgkosten bedragen €4,- per bezorg adres. Buiten deze plaatsen wordt er alleen in overleg bezorgd. Bij besteding boven €25,00 inclusief BTW komen de bezorgkosten te vervallen

 

6. Leveringen

Banketbakkerij de Wijn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.. Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de consument aan Banketbakkerij de Wijn bekend heeft gemaakt. Opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij de Wijn daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Indien de levering van een bepaald product onmogelijk blijkt te zijn, heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. Om het oplossen van de klachten te versnellen kunt ons altijd telefonisch bereiken tijdens onze openingstijden. Komen wij dan niet tot de juiste oplossing dient u dit alsnog schriftelijk te doen.

7. Betalingen

De klant voldoet bij Banketbakkerij de Wijn aan de verplichting, die ontstaat door een bestelling/overeenkomst, middels contante betaling in een van de winkels of aan de bezorger. Betaling via de web-shop geschiedt via IDEAL, Pay Pal of creditcard tenzij anders wordt overeengekomen. In het geval dat Banketbakkerij de Wijn een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk bankrekening van Banketbakkerij de Wijn.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden. In het geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

8. Reklames, garantie en retourgoederen

Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij de Wijn de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Banketbakkerij de Wijn staat er voor in dat producten voldoen aan de overeenkomst/ aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijk bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij de Wijn zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van het product zelf en indien mogelijk in de originele verpakking van het product.

Omdat de producten van Banketbakkerij de Wijn levensmiddelen zijn en een beperkte houdbaarheid hebben, is het herroepingsrecht uitgesloten.

 

9. Overdracht van risico en eigendom

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

10. Klantgegevens

Indien de klant aan Banketbakkerij de Wijn opgave doet van een adres is Banketbakkerij de Wijn gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in Artikel 7 betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk, telefonisch of per email te melden aan: Banketbakkerij de Wijn, Stationsstraat 7, 1541LE, Koog aan de Zaan of per e-mail; info@banketbakkerijdewijn.nl. Ook kan klant Wijzigingen van persoonlijke gegevens aanpassen bij het “persoonlijk account” in de web-shop.

11. Aansprakelijkheid

Banketbakkerij de Wijn is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij de Wijn is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij de Wijn komen. Banketbakkerij de Wijn draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij de Wijn eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij de Wijn is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij de Wijn, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij de Wijn. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij de Wijn uitgesloten.

 

12. Diversen

De klant van Banketbakkerij de Wijn dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij de Wijn geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij de Wijn garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banketbakkerij de Wijn het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij de Wijn gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banketbakkerij de Wijn kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

13. Rechten

Alle contacten en transacties met Banketbakkerij de Wijn geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij de Wijn. Niets uit uitgaven of publicaties van Banketbakkerij de Wijn mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij de Wijn.

 

14. Toepasselijkheid recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij de Wijn en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

15. Klachten

Banketbakkerij de Wijn beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeld de klacht volgens deze procedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt de  consument hiervan binnen de 14 dagen termijn van op de hoogte gesteld.

17. Veiligheid en leeftijdgrens

Indien u gebruik maakt van banketbakkerijdewijn.nl of gemakgebak.nl onderdelen of bij ons een bestelling doet in de web-shop, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de web-shop. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de web-shop inschrijven en bestellingen plaatsen. Indien wij het vermoeden hebben, dat bestellingen geplaatst zijn door personen onder de 18 jaar, is Banketbakkerij de Wijn vrij om te kiezen voor het niet uitleveren van de bestelling. Eventuele betalingen zullen dan retour gestort worden.